MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Relacom AS standard salgsbetingelser – forbruker

Relacom AS standard salgsbetingelser - forbruker - 1. GENERELT 1.1. Salgsbetingelsene gjelder for de varer og tjenester som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt eller regningsunderlag. 1.2. Salgsbetingelsene endres løpende og gjeldende salgsbetingelser er de som er tilgjengelige på tidspunktet for Kundens kjøp eller bestilling. 2. BETALINGSBETINGELSER 2.1. Betaling for de bestilte varer og tjenester forfaller ved levering og betales i henhold til det som er avtalt ved bestillingen. Hvis ikke noe annet er avtalt, sendes det regning fra Relacom med 14 dagers forfallstid. 2.2. Relacom har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling har skjedd, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg. Relacom har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9, hvis betaling ikke er mottatt innen fristen. 3. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED 3.1. Kunden skal for egen regning og risiko klargjøre installasjonssted slik at det gir nødvendig tilgang for montasjepersonell slik at arbeidet utført på en sikker og effektiv måte. 4. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER 4.1. Begrensninger Relacom sitt ansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Relacom er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. Relacom er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Relacom. Dette gjelder også feil og mangler som oppstår som en følge av normal slitasje. 4.2. Retting Kunden skal levere utstyret for utbedring til Relacom, eller til serviceverksted Relacom har anvist. Hvis kunden sender utstyret, skjer transporten for kundens regning og risiko. Når feilen er rettet, hentes utstyret av kunden eller sendes i retur til avtalt sted. 5. REKLAMASJON 5.1. Feil og mangler skal meldes til Relacom innen rimelig tid etter at de ble oppdaget. 5.2. Kunden kan miste sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir Relacom melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. 6. TAP OG ERSTATNING 6.1. Tap Relacom dekker direkte tap som skyldes mangler ved leveransen innenfor gjeldende forbrukerlovgivning. 7. ANNEN LOVGIVNING 7.1. Nærværende standard salgsbetingelser fylles ut av den til enhver tid gjeldende lovgivning for forbrukere.

Les mer

Relacom AS standard salgsbetingelser – næring

Relacom AS standard salgsbetingelser - næring - 1. GENERELT 1.1. Salgsbetingelsene gjelder for den Leveranse som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt eller regningsunderlag. 2. DEFINISJONER 2.1. Kunde: Den bedrift som bestiller varer og eller tjenester fra Relacom. 2.2. Leveranse: Varer og/eller tjenester som leveres fra Relacom til Kunde 2.3. Levering: Det tidspunkt Kunde mottar leveransen på avtalt sted. 2.4. Standard kredittid: 14 dager 3. BETALINGSBETINGELSER 3.1. Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til Standard kredittid hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. 3.2. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. 3.3. Ved for sen betaling har Relacom krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. 3.4. Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon betales dette etter medgått tid og materiell. 3.5. Relacom har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling har skjedd, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg. Relacom har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9, hvis korrekt oppgjør ikke har funnet sted. 4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED 4.1. Kunden skal for egen regning klargjøre installasjonssted slik at det gir nødvendig tilgang for montasjepersonell inkl. tilgjengelighet for maskiner, lifter, stilasjer og lignende som kreves for å få arbeidet utført på en sikker og effektiv måte. 4.2. Hvis Kunde er usikker på omfang av klargjøring skal Kunde kontakte Relacom i forkant av avtalt installasjonstidspunkt for å avklare dette. 5. GARANTIBETINGELSER 5.1. Generelt Med mindre annet er avtalt garanterer Relacom at leveransen er fri for feil og mangler i en periode på inntil 12 måneder. Garantiperioden starter ved levering. 5.2. Begrensninger i garantien. Relacom sitt garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Relacom er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. Relacom er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Relacom. Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje. 5.3. Hvordan utbedring skal skje. Kunden skal etter avtale levere utstyret for utbedring til Relacom, eller til serviceverksted Relacom har anvist. Hvis Kunden sender utstyret, skjer transporten for Kundens regning og risiko. Når feilen er avhjulpet, hentes utstyret av kunden eller den han bemyndiger. På anmodning fra Kunden kan Relacom sende utstyret i retur til avtalt sted. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag - fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (0800-1600). Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Relacom sine ordinære timesatser for den type arbeid. 6. REKLAMASJON 6.1. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir Relacom melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. 7. ERSTATNING 7.1. Direkte tap Relacom dekker direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Relacom sin side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen. 7.2. Indirekte tap Relacom kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som følge av feil og mangler, medmindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Relacom sin side. 7.3. Relacom sitt samlede ansvar Relacom sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til kontraktssum eller maksimalt kr. 50.000,- for hvert tilfelle.

Les mer