MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Relacom AS standard salgsbetingelser – forbruker

Standard salgsbetingelser for forbruker.

1. GENERELT

1.1 Salgsbetingelsene gjelder for de varer og tjenester som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt, tilbud eller regningsunderlag.

1.2 Salgsbetingelsene endres løpende og gjeldende salgsbetingelser er de som er tilgjengelige på tidspunktet for Kundens kjøp eller bestilling.

2. BETALINGSBETINGELSER

2.1 Bestilte varer og tjenester betales i henhold til det som er avtalt ved bestillingen. Hvis ikke noe annet er avtalt, sendes det regning fra Relacom med 10 dagers forfallstid.

2.2 Relacom har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling har skjedd, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Relacom har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9, hvis betaling ikke er mottatt innen fristen.

3. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

3.1 Kunden skal for egen regning og risiko klargjøre installasjonssted slik at det gir nødvendig tilgang for Relacoms montør slik at arbeidet utført på en sikker og effektiv måte.

4. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER

4.1 Begrensninger

Relacom sitt ansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som utstyret ikke er godkjent for, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider.
Relacom er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. Relacom er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Relacom. Relacom er ikke ansvarlig for feil og mangler som oppstår som en følge av normal slitasje.

4.2 Retting

Kunden skal levere utstyret for utbedring til Relacom, eller til serviceverksted Relacom har anvist. Hvis kunden sender utstyret, skjer transporten for kundens regning og risiko.
Når feilen er rettet, hentes utstyret av kunden eller sendes i retur til avtalt sted.

5. REKLAMASJON

5.1 Feil og mangler skal meldes til Relacom innen rimelig tid etter at de ble oppdaget.

5.2 Kunden kan miste sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir Relacom melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget.

6. TAP OG ERSTATNING

6.1 Relacom dekker direkte tap som skyldes mangler ved leveransen innenfor gjeldende forbrukerlovgivning.

7. ANNEN LOVGIVNING

7.1 Nærværende standard salgsbetingelser fylles ut av den til enhver tid gjeldende lovgivning for forbrukere.

Versjon 1.2 – 30.01.2018